Adatkezelési tájékoztató

A Siófoki-Aranypart Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata és Adatkezelési Irányelvei

– hatályba lépés dátuma: 2021. december 17. –

A Siófoki-Aranypart Kft. (Székhely: 8600 Siófok, Mészáros Lőrinc utca 8/A, adószám: 24305897-2-14, cégjegyzékszám: 14 09 313447), a továbbiakban, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát.

Kezelt, üzemeltetett honlapok, domain-ek: www.kalmanterasz.hu

E nyilatkozat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve- azonosítható természetes személy;

felhasználó: az a természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi;

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat -különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret- , valamint az abból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Irányelvek Siófoki-Aranypart Kft. Hatályos: 2021. december 17-től.
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- az adatok feldolgozását végzi.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Adatkezelő adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), rendelkezéseinek megfelelően történik.
Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul, vagy a cég partnereinek és potenciális partnereinek személyre szabott kiszolgálása, tájékoztatása, elérése a célja.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezései (például számviteli törvény a számla kibocsátáshoz), vagy
 • az Érintetteknek az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes, tájékozott, kifejezett és határozott hozzájárulása, amellyel beleegyezését adja adatainak Adatkezelő általi, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez (például hírlevél, vagy kereskedelmi ajánlat eljuttatása céljából), illetve
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése (olyan adatok, amelyek a
  Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Irányelvek Siófoki-Aranypart Kft. Hatályos: 2021. december 17-től.
  szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, például webinar részvételhez).

A kezelt adatok köre: név/cégnév, kapcsolattartó/érintett neve, telefonszámai, e-mail címei, céges/üzleti postacímei, kapcsolatfelvételi dátum, időpont, az érintett számítógépének IP címe, a böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatokon végzett adatkezelési műveletek alapvetően a kapcsolattartás céljából történnek, tehát például számlakiállítás, vagy leválogatás/szűrés. Automatikus profilalkotás nem történik.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a részére átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult megőrizni, vagy a vonatkozó szerződéses jogviszony időbeli hatályának lejártát követően jogosult mindaddig megőrizni, amíg az adatok kezelése Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében a megőrzés szükséges, vagy ameddig ezt jogszabály előírja.

Adatfeldolgozók

Adatkezelő informatikai rendszereinek működtetése során Felhőszolgáltatókat vesz igénybe. Az ott kezelt adatok kezeléséről a Felhőszolgáltaók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.
Adatkezelő által igénybe vett Felhőszolgáltatók Adatvédelmi Nyilatkozatai:
Apple iCloud: www.apple.com/uk/privacy
DropBox: www.dropbox.com/privacy
Google Drive: www.policies.google.com/privacy

Adatkezelő online számlázási rendszert használ az adótörvények előírásainak megfelelően.
Az online számlázási rendszert a www.szamlazz.hu (KBOSS.hu Kft.), mint szolgáltató nyújtja. Adatkezelő a szolgáltatóval csak a számlázáshoz szükséges adatokat osztja meg számla kiállítása céljából. A megosztott adatok: számlázási név, számlázási cím, adószám, email cím.
A www.szamlazz.hu Adatvédelmi Nyilatkozata az alábbi linken érhető el: www.szamlazz.hu/adatvedelem
Az adatokhoz csak a jogszabályban előírt módon férhetnek hozzá állami szervek, vagy szervezetek (például NAV online számlaellenőrzés).

Adatkezelő esetenként online CRM rendszert használ, melyet a www.minicrm.hu (MiniCRM Zrt.), mint szolgáltató nyújtja.

A www.minicrm.hu Adatvédelmi Nyilatkozata az alábbi linken érhető el: https://www.minicrm.hu/adatvedelem/

Kapcsolatfelvétel

A Felhasználó által hírlevélre történő feliratkozáskor, rendezvényre történő regisztráláskor, árajánlatkéréskor, vagy egyéb üzleti kapcsolat során megadható adat, például:

 • név/cégnév
 • e-mail cím
 • számlázási név, számlázási cím, adószám
 • lakcím: utcanév, házszám, település, irányítószám
 • telefonszám
 • lakcím/székhely/telephely

Technikai adatok

Adatkezelő tulajdonában álló honlapok működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Cookie

A www.kalmanterasz.hu weboldalon tett látogatások során egy, vagy több cookie-t -azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt- küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett Adatkezelő webhelyén.

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói, vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában.
  Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Irányelvek Siófoki-Aranypart Kft. Hatályos: 2021. december 17-től.
  Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Biztonsági cookie.
  Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.
  Elérhetőségük: www.google.com/analytics
  Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be,
  vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.kalmanterasz.hu szerver naplózása:

A weblapok meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A honlap naplózásának adatkezelési célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Adatkezelő és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internetre használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Adatkezelő weboldalainak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Ügyfélkapcsolat

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére -amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Illetéktelen harmadik félnek személyes adatokat nem szolgáltatunk ki.

Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a kötelező adatkezelések kivételével- törlését, vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga

Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Törléshez való jog:

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos, vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható- feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: Telefon: E-mail: Honlap:
1363 Budapest, Pf.: 9.
+36 1 391 1400 ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu

Siófok, 2021. december 17.

Kövess minket